Conversation Between anubis19 and aventador

1 Visitor Messages

 1. công ty luật Tutorial Zone - Web Design, Development and Freebies Blog dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac sang ổn, đây đâu phải là bọn hắn tới giết Huyền Thiên ? Đây là Huyền Thiên muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt a.
  Sự tình chuyển biến quá kịch hóa.g đường, xuống đất không cửa, có chạy đằng trời, hiện tại có thể nói, các ngươi đến từ đâu rồi chứ? Nói, là ai sai sử các ngươi tiến tới giết ta?
  - Muốn biết lai lịch của chúng ta, xuống Địa ngục đi hỏi đi!
  Một vị Ngũ cấp Hoàng Giả sát thủ âm lãnh nói.
  - Khốn trận chỉ có thể đem chúng ta vây ở trong trận, ngươi cho là thực lực của ngươi, có thể cùng ba người chúng ta liên thủ đánh một trận được sao?
  Một vị Ngũ cấp Hoàng Giả sát thủ khá
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1